ÅRREFERENSPROJEKT
Energiproduktion/Energi, Olja/Gas
2012-10 – 2014-08 Likriktarstation HVDC, ABB, Tyskland
Ansvarig för av hantering av granskningar mellan byggare, kund och ABB för civildelen (Mark, fundament, Byggnader)
2012-05 - 2012-10 Töcksfors ställverk, Fortum
Uppdragsansvarig samt projektör för utbyggnad av ställverksområde. Bygghandling.
2009-05 - 2009-10 Illulisat vattenkraftverk, MT Höjgaard
Framtagande av ritningar och mängder för förfrågningsunderlag för ny vattenkraftstation. Tunnlar, bergrum, tillfartsvägar.
2008-06 - 2009-10 Hjuleberg Vindkraftspark, Vattenfall Vindkraft
Ansvarig markprojektering av ca 6km nya tillfartsvägar och planer för 18 st kraftverk samt uppgradering av 8,5 km befintligt vägnät. Fältinventering. Förfrågningsunderlag/Bygghandling.
2008-02 - 2008-11 Åsvedal Vindkraftspark, Vattenfall Vindkraft
Ansvarig markprojektering av ca 5km nya tillfartsvägar och planer för 11 st kraftverk samt uppgradering av 7 km befintligt vägnät. Fältinventering. Förfrågningsunderlag/Bygghandling.
2007 - 2008 Changinola, Skanska
Nytt kraftverk. Projektering av schakter och mänger för intag utlopp, station, tunnlar, dammar, vägar mm. Bygghandlingar.
2005 - 2006 Storforsen, Skellefte Kraft
Ny kraftstation. Mark/bergrojektering av tillfartväg/tunnel, Bergrum, Trappschakt, utloppstunnel samt div. markarbeten. Bygghandling.
2004 - 2005 Qorlortorsuaq, MTHojgaard
MTHojgaard, Qorlortorsuaq. Ny kraftstation.Projektering av vägar, servicevägar, kanaler, schakter för fram¬tagande av förfrågningsunderlag avseende totalentreprenad.
2004 - 2005 Fyllnadsdamm, Vattenfall vattenkraftFyllnadsdamm. Projektering bankförstärkning för dammsäkerhethöjande åtgärder.
2000 - --> Lerum Jonsered, VattenfallMarkprojektering 7km gasledning 
1999 - --> Panama, MT Höjgaard
Mark/Bergprojektering, förslagsritningar 5 km kanaler, 7 st jorddammar, tunnlar, dammar och vattenmagasin. Volymberäkningar. 
1998- --> Bottenkonturer, Vattenfall vattenkraft
Skapat kartor över bottenkonturer utifrån radaramätningar för verklig botten och djup på lösa bottensediment.
1998 - --> Bolivia, Skanska
Förstudie för 5 st dammlägen, avseende vattenutbredning, vattenvolymer, dammvolymer m.m.
1997 - 1998 Krångfors kraftverk, Vattenfall Vattenkraft
Mark/Bergprojektering för breddning av utloppstunneln samt tillfartsväg.
   
Industri  
2016-08 -2017-05 Maserfrakt Borlänge
   Projektering av ny höjdsättning samt Va för nytt varm- vit- varulager. Samverkansentreprenad med bla. AEB, Byggpartner, Maserfrakt. 
2014-03 - 2014-05 Spendrups Grängesberg,Ny Dravhall
   Projektering av dag och spillvaten för ny utbyggnad.
 2013-11 - 2014-04  Ny testhall HVDC ABB, Ludvika
   Teknikansvarig mark för  utbyggnad av testhall för Högspänd likström. Framtagande av bygghandlingar av mark i samverkansentreprenad med ABB, Byggpartner, AEB
2012-03 - 2013 Spendrups Grängesberg
  Teknikansvarig mark för  5st hallutbyggnader av spendrups verksamheter i Grängesberg. Framtagande av bygghandlingar till totalentreprenader.
2011-05 - 2011-10 Utbyggnad Brytarverkstad, Akivdul ABB 
  Tagit fram förfrågningsunderlag samt bygghandling för mark och VA projektering för ny utbyggnad av befinliga brytarverkstad samt hårdjord ytor. Projektledning.
2008-04 - 2009-03 X-Hall, ABB Fastighet 
  Ny provhall i Ludvika. Uppdragsledning,  markprojektering, asfaltsytor, grundläggning, VA Ny provhall. Förfrågningsundarlag/Bygghandling.
   
Järnväg  
2009-03- 2010-02 Vännäs Mötesstation, Banverket 
  Projektering av mötesstation för järnväg. 1km järnväg samt tillfarts och serviceväg.Systemhandling, Järnvägsplan och detaljprojektering. 
2007 - 2010  Citybanan, WSP/SL/Banverket 
  Bergprojektering station City, 4 spårtunnlar, ramper, tillfartstunnlar, samt övrig bergutrymmen. Skapat en 3-d modell över alla berguttagen för farmtagande av förstärkningsåtgärder, bygghandlingar visualicering mm.
2007 Råtis, Luosavaara, Banverket/Vattenfall
  Bygghandlingar samt mängder för markhandlingar för ställverksplaner.
2005 - 2006 Förstärkningsåtgärder STAX25 Storvik - Ånge, Banverket
  Uppdragdragsledning. Markundersökningar, stabilitetsberäkningar samt projektering av tryckbankar, trummor/dränering och byggvägar. Framtagning av förfrågningsunderlag och bygghandlingar.
2005 - 2006 Kosjärv, Banverket
  Ny mötesstation samt serviceväg. Markprojektering.750 m dubbelspårs förlängning. Systemhandling, bygghandling.
2004 - 2005 Trummåtgärder, Östavall - Vallvik, Banverket
  Uppdragsledning samt projektering av åtgärdsförslag för upprustning till stax25. Fältinventering samt upprättande av beskrivningar samt protokoll för all avvattning av trummor, dräner, diken utmed stäckan.
2003 - --> Stabilitetsåtgärder, Banverket
  Cadstöd för framtagande av ritningar till förfrågningsunderlag gällande stabiliseringsåtgärder.
2003 Trummåtgärder, Östavall - Timrå. Stax 25, Banverket
  Trummåtgärder, Östavall - Timrå.Projektering av åtgärdsförslag för upprustning till stax25. Bygghandling.
2003 Raggdynan, Banverket
  Mark/spårprojektering, förstudie ny mötesstation.
2003 Botniabanan, 3-D modeller, Botniabanan
  Tagit fram 3-D modeller över järnvägen för visualisering av sträckan genom Örnsköldsvik. 
2002 - 2003 Botniabanan JP31, Botniabanan AB 
  Uppdragsledning, Väg/järnvägsprojektering, datasammanställning.3,1 Km järnväg inkl. mötesstation, teknikhus mm, vägar, bro,  upplag. Förfrågningsunderlag och Bygghandling. 
2002 - 2003 Botniabanan JP21, Botniabanan AB 
  Teknikansvarig Väg/järnvägsprojektering, datasammanställning.4.5 Km järnväg inkl. Tunnel och räddningstunnel vägar, bro,  upplag. Förfrågningsunderlag och Bygghandling. 
2002 - 2003 Piteå - Svedjan, Banverket 
  Bangårdsförlängning Markprojektering.400 m dubbelspårsförlängning. Systemhandling, förfrågningsunderlag. 
2002 - 2003 Kalixbanan Mojärv -Haparanda, Banverket 
  Mark/spårprojektering, förstudie ny mötesstation. 
2000 - 2001 Mälarbanan, Valskog - Arboga, Banverket/Vägverket 
  Uppdragsedning/markprojektering 8,1 Km järnväg,2 st broar (å samt E20) Arbetsplan E20, omdragning gasledning mm. Förfrågningsunderlag, Bygghandling.
2000 - 2001 Grängesberg - Ställdalen, Banverket
  Järnvägsprojektering i Ställdalen. 12 Block¬kiosker, 2 teknikhus utmed sträckan inkl tillfarts¬vägar, VA mm.
1995 - 2000 Norra stambanan, Hedsjön - Holmsveden, Banverket 
  Tagit fram handlingar allt från systemhandlingar till Bygghandlingar, vägplan/ utställelsehandling för länsväg 588/272. Projektör och konstruktör av 15 km järnväg med 7 st anslutningsvägar vägportar, gc-vägar, upplag och div. skogsbilvägar, va-projektering och volymberäkningar. 
1995 - 1996 Arlandabanan, Arlandabanan 
  Cad-konstruktör. Järnväg, berg och betong. 
   
Vägar, gator och broar  
2016-05 – 2017-08 Örebro kommun
   Ca 600m ny väg, Viktor D norra. inkll, 4 vägskrosningar gc överfarter, busshpl infarter. Upprättande av förfrågningsunderlag och bygghandling.                                  
2016-02 –2017- Mattias Trafikskola.
  Projektering och upprättande bygghandling av nya halkbanor för bil, mc samt lastbilar, uppställningsplatser etc.
2015-11 – 2017- Förbifart Stockholm, FSK02 ÅF/Trafikverket
   Ansvarig för upprätthållande av 3D modell bergtunnlar.  Ansvarig för upprätthållande av karteringsunderlag.         
2014-06 – 2016-03 Örebro kommun, Upprustning, Restalundsvägen
  Upprättande av förfrågningsunderlag för upprustning samt nya pakeringar grönytor gångbanor, GC-överfarter etc.
2015-05 – 2015-08 Örebro kommun, Åbyrondellen, säkerhetshöjande åtgärder
  Upprättande av förfrågningsunderlag för väg-/gc- korsning i samband med rondell där säkerhethöjande åtgärder var skälet.
2014-08 - 2015- Sörby - Centrum, Örebro kommun
  Ny utformningar för 6 st. gc överfarter. Projektering av ny utformning.
2014-06 - 2015-05 Restalundsvägen, Örebro kommun
   Detaljprojektering av ny utformning av lokalgata i befintlig sträckning. Nya perkeringsytor och gc anslutningar.
 2014-02 - 2014-10 Vindkraft Ludvika,  AEB 
  Projektering av tillfartsvägar för 4 st vindkraftverk på två platser i Ludvika. Förfrågningsunderlag samt bygghandling.
 2013-09 - 2015-02 Förbifart Stockholm, Trafikverket 
   Layoutgranskning av bergritningar samt 3d projektering av bergskärningar i Häggvik.
2013-04 - 2013-11 Ny konstgräsplan, Ludvika Kommun 
  Projektering, mark av ny konstgräsplan inkl. Berg, lättfyllning, avvattning.anslutande väg.och installationsbyggnad.
2012-04 - 2013-05 Handelsoråde Vasa 1:1 Södertälje kommun
  Uppdragsansvarig samt teknikansvarig väg. Utbyggnad av handelsområden i befitliga grön- och skogsområden. Uppdraget innefattas bla av en cirkultion, en ny korning samt lokalgator. I uppraget ingår även en stor dagvattenutredning samt geoteknik.
2012-01 - 2012-05 Trafikplats Stålhamravägen, Södertälje kommun
  Teknikansvarig väg. Kapacitetshöjande åtgärder. Breddning av befintliga vägar, ny GC-väg och passager, ny cirkulation, nya lägen för busshållplatser. Tagit fram förfrågningsunderlag samt Bygghandling.
2011-11 - 2012-05 Trafikplats Kungsmässan, Kungsbacka kommun, Aranäs fastigheter
  Teknikansvarig väg. Kapacitetshöjande åtgärder. Breddning av befintliga vägar, ny GC-väg och passager, ny cirkulation. Tagit fram förfrågningsunderlag samt Bygghandling.
2011-05 - 2011-10 V80 Valbo, Trafikverket
  BAS-P i projektet
2010-08 - 2011-11 Flaggplan v226, Trafikverket, Botkyrka kommun 
  Teknikansvarig väg samt BAS-P. Kapacitetshöjande åtgärder. Breddning av befintliga vägar, nya GC-vägar. Tagit fram förfrågningsunderlag samt Bygghandling. 
2010-05 - 2011-06 Backarondellen V50/70, Trafikverket, Borlänge kommun 
  Vägprojektering av arbetsplan samt bygghandling för vägar, GC-vägar intill Backarondellen inför Ikeas etablering. Har även varit Bas-P för projektet. 
2005 - 2007 Forsmark, Forsmarks kraftverk 
  Detaljprojektering mark, avvattning samt ny väg mellan Formark 1,2 och 3,4. 
2004 - 2005 Brobyte i Norrbottens län, Vägverket 
  Byte av två stycken broar. Markprojektering av anslutande vägar. Framtagning förfrågningsunderlag och bygghandlingar. 
1999 - 2000 Ajaure, Vattenfall Vattenkraft 
  Arbetshandling för väg i samband med dammhöjning. 1.2 km tillfällig väg under byggtiden. 
   
Övrigt  
2017-08 – Arlanda, Ny pir Swedavia/Skanska.
  28 ha Markyta. Framtagande av bygghandling för utförandeentreprenad.Teknikanvsarig mark. 28 ha hårdgjord yta inkl. schakter fyllningar för VA, Hydrant, markvärme, El, stödmurar etc
2016-08 – 2017-05 Arlanda, Ny pir
   28 ha Markyta. Swedavia. Sytemhandling inkl mängder för alla körytor schakter för alla system (Hydrant, Va, El, Fjärrv. Konstruktion, Ny pir, Brygg hus etc). Teknikanvsarig mark. 
2014-11-  2015-01 Brinellskolan, Fagersta kommun /NVK, Norra Västmanlands Kommunfastigheter
  Om byggnad av skolan tillagningskök. Projektering för förfrågningsunderlag för omdragning av VA samt ny utforning av parkering av inkommande varor
2014-11-  2015-05 Björkängeskolan, Fagersta kommun/NVK, Norra Västmanlands Kommunfastigheter
  Förfrågningsunderlag på ombyggnad av VA i samband med en utbyggnad. Ny utformning på 2 parkeringar, en ny parkering samt ny utformning för entré och handikappanpassningar.
 2014-01-  2014-10 Solsidan förskola, Ludvika kommun
  Ombyggnad av vårdcentral till förskola. Ta fram förfrågnigsunderlag till totalentreprenad för all yttre miljö såsom lekytor i två områden, Omplanering av befintliga infarter/parkeringar mm till lämning/hämtning för förskolan.
20013-12-2014-02 Sunnansjö skola, GKAK
  Markprojektering avvattning och yttre miljö av skolgård, parkeingar, lämning mm för tillbyggnad av nytt skolhus. Framtagning av förfrågningsunderlag.