Sammarbetet med Pontarius rullar vidare.

Denna gång kommer vi sammarbeta med en lokalgata på ca 600m i Örebro kommun som behöver en upprustning och tillfixning i samband en detaljplan för området.

Det är inte alla jobb som är stora och tar månader att färdigställa men som kan vara dock så intressanta och lärorika och här spaltar jag upp dessa i tidsordning.

Vad kommer hända med Brittsand?

Vi har i dagarna haft samrådsmöte på den detaljplan som vi tagit fram. Nu väntar några rundor med granskning innan den kan fastställas.

På två platser (Sausberget och Gussjöberget) i Ludvika kommun planeras 4 st vindkarftverk. För dessa projekterar jag tillfartvägar samt uppställningsplatser. Utmaning i detta projekt är att få en kostnadseffektiv tillfart och kranplatser där massor bör bli ett nollsummespel.

Ludvika kommun ska bygga ny skolan och kök samt riva ett befintligt hus som inte nyttjas längre. Jag kommer ha hand om projekteringen för den yttre miljön för skolgården kring den nya byggnaden samt tillfarter för varor till skolköket samt infarter för hämtning, lämning, parkering mm.

Vårdcentralen Solsidan ska byggas om under 2014 till 6 st avdelningar för dagisbarn. För detta projekt är att jag fått ansvaret för den yttre miljön vad gäller lekytor utomhus som idag endast är plana till lätt sluttande gräsytor med få träd.

Jag har fått möjligheten att sammarbeta med Pontarius vilket jag ser mycket fram emot. Projekten kommer vara mark- och va-projektering åt Pontarius AB i uppdrag av Landstinget Sörmland.

Smedjebackens kommun planerar för 4-5 st parhus i söderbärke på delar av tidigare upprättad detaljplan.Till detta kommer jag utföra markprojekteringen av avvattning,lokalgata, gästparkering, infarter till fastigheterna samt övrig markplanering

Min del av detta enorma projekt är att granska ritningar för bergprojektering, samt skapa 3d modell av bergskärningar vid Häggvik (FSK06) mm.

För info om projektet se på trafikverks hemsida.

http://www.trafikverket.se/forbifartstockholm